Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Informacja dotycząca egzaminu RKE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, iż egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego przeprowadzony będzie przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną Województwa Podkarpackiego w dniu 10 czerwca 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Sanoku w budynku głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka przy ul. Mickiewicza 21.

Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych i jej zadania

Od 23 stycznia 2013 r w Województwie Podkarpackim działa Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.
W skład komisji wchodzą:

 1. Pan Wiesław Kwiecień- Przewodniczący,
 2. Pani Agnieszka Gabrowska,
 3. Pan Piotr Frączek.

Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej zostali powołani na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka województwa podkarpackiego , którzy posiadają doświadczenie w kształceniu, doskonaleniu zawodowy pracowników socjalnych, staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do zadań Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej należy:

 1. przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
 2. nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
 3. prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
 4. opracowanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Zgodnie z art. 118 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., 163 z późn. zm.) przy urzędach marszałkowskich działają regionalne komisje egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, z zastrzeżeniem ust. 1a. Zarządzeniem Nr 69/2012 Marszałek Województwa Podkarpackiego dnia 31 października 2012r wskazał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako podmiot przy, którym działa Regionalna Komisja Egzaminacyjna do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z poźn. zm.) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań regionalnej komisji egzaminacyjnej w województwie podkarpackim.

Zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny regionalna komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył wymagane dokumenty.

I. Warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Warunkiem uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 4. zdanie egzaminu przed regionalną komisją.


Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w pkt 1 i 2.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnianie wszystkich wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) w dniu składania podania o przystąpienie do egzaminu.

II. Opis egzaminu

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu będą zdawały egzamin w formie ustnej. Egzamin obejmie zagadnienia określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486). Egzaminowany będzie losował 1 zestaw złożony z 3 pytań obejmujących zakres minimum programowego specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Zestawy pytań układa RKE spośród opracowanych zagadnień egzaminacyjnych.


III. Wykaz dokumentów

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podkarpackim określiła wykaz dokumentów koniecznych do złożenia przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.


Zgodnie z niniejszym wykazem osoby przystępujące do egzaminu powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Indywidualny wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, według wzoru podanego w załączniku nr 1.
 2. Uwierzytelnioną* kopię dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia:
  1. studiów wyższych na kierunku praca socjalna, lub
  2. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków o których mowa w art. 5 ust . 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5. ust 1 ustawy 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  3. studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 3. Oryginał zaświadczenia podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji zawierającego następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia, termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć, według wzoru określonego w załączniku nr 2.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach procedury egzaminacyjnej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 5. Oryginał zaświadczenia od pracodawcy, potwierdzający co najmniej dwuletni staż w zawodzie pracownika socjalnego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
 6. Kserokopię dowodu osobistego.
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin w kwocie 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, na konto wskazane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

*Za uwierzytelnione kopie dokumentów, które muszą zostać przedstawione RKE w celu dopuszczenia do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznaje się kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez organ/instytucję wydający dany dokument, notariusza lub Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, po uprzednim przedstawieniu Komisji oryginału dokumentu. W ostatnim przypadku osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu musi złożyć oryginały dokumentów, które będzie mogła odebrać po egzaminie.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku wskazana jest w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 roku
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. (M.P. 2016.145). Zgodnie z powyższym komunikatem jest to kwota 3899,78 zł, a zatem wymagana opłata za egzamin w roku 2016 wynosi 389,97 zł.

Zgodnie z zapisem § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) opłatę za egzamin dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez marszałka województwa, tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
88 1020 4391 0000 6202 0159 1981

W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za egzamin na I st. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, ……………………………………… (imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz nazwę placówki, w której odbywało się szkolenie)

W przypadku opłat wnoszonych przez podmioty prowadzące szkolenie na przelewie powinny znaleźć się dane podmiotu szkolącego (nazwa i adres placówki), natomiast w tytule przelewu należy wpisać: „opłata za egzamin na I st. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny za ………. osób (należy podać liczbę osób) oraz wymienić imiona i nazwiska tych osób”. W przypadku dużej liczby osób do potwierdzenia wniesienia opłaty za egzamin należy dołączyć wykaz osób, za które została dokonana opłata.

Wyżej wymieniony wykaz dokumentów obowiązuje zarówno osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy, jak również te osoby, które przystępują do egzaminu poprawkowego.

Komplet dokumentów należy wysłać pocztą na adres korespondencyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub złożyć osobiście w kancelarii ROPS p. II, pok. 212.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji egzaminacyjnej, każda osoba zostanie poinformowana listem wysłanym na adres wskazany we wniosku o decyzji regionalnej komisji w sprawie dopuszczenia do egzaminu oraz dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Przełożenie terminu egzaminu będzie możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych (konieczne będzie udokumentowanie braku możliwości przybycia na egzamin w wyznaczonym terminie).

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie, dana osoba będzie zobligowana do ponownego wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę kontaktować się z Edytą Dudzińską, pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie:
tel.17 850 84 11
e-mail:e.dudzinska@rops.rzeszow.pl

Do pobrania:

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Styczeń 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 1 1 2 3 4 5 6
week 2 7 8 9 10 11 12 13
week 3 14 15 16 17 18 19 20
week 4 21 22 23 24 25 26 27
week 5 28 29 30 31

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.